шведский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Спросить, где найти форму
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, когда был выдан документ
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, где был выдан документ
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Спросить, какие документы нужно принести
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Спросить чье-то имя
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Спросить чей-либо адрес
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Указать, каково ваше семейное положение
senedza
singel
Семейное положение
edziĝinta
gift
Семейное положение
apartiga
separerad
Семейное положение
eksedziĝinta
skild
Семейное положение
kunviva
sambo
Семейное положение
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Семейное положение
fraŭlaj partneroj
ogift par
Семейное положение
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Семейное положение
vidvina
änka
Семейное положение
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Спросить о наличии детей
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Спросить, какие документы нужно принести
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Спросить о страховом покрытии
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Пример страхового покрытия
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Пример страхового покрытия
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Пример страхового покрытия
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Пример страхового покрытия
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Пример страхового покрытия
Okula kuracado
Ögonbehandling
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teorian teston
teoriprov
Тип теста
veturantan teston
uppkörning
Тип теста
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adreson
adressen
Что бы вы хотели поменять
nomon
namnet
Что бы вы хотели поменять
foton
bilden
Что бы вы хотели поменять
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdatan
borttappat
Проблема с водительским удостоверением
ŝtelatan
stulet
Проблема с водительским удостоверением
difektatan
förstört
Проблема с водительским удостоверением
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Заявить о национальности супруг(и/а)