финский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Спросить, где найти форму
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, когда был выдан документ
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, где был выдан документ
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Спросить, какие документы нужно принести
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Спросить чье-то имя
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Спросить о чьем-то месте проживания
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Спросить чей-либо адрес
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
Указать, каково ваше семейное положение
senedza
naimaton
Семейное положение
edziĝinta
naimisissa
Семейное положение
apartiga
asumuserossa
Семейное положение
eksedziĝinta
eronnut
Семейное положение
kunviva
avoliitossa
Семейное положение
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Семейное положение
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Семейное положение
en hejma partnereco
avoliitossa
Семейное положение
vidvina
leski
Семейное положение
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Спросить о наличии детей
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Спросить, какие документы нужно принести
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Спросить о страховом покрытии
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Пример страхового покрытия
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Пример страхового покрытия
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Пример страхового покрытия
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Пример страхового покрытия
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Пример страхового покрытия
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Пример страхового покрытия
Okula kuracado
Silmähoito
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Спросить, как вы можете продлить визу
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teorian teston
teoriakokeen
Тип теста
veturantan teston
inssiajon
Тип теста
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adreson
osoitetta
Что бы вы хотели поменять
nomon
nimeä
Что бы вы хотели поменять
foton
kuvaa
Что бы вы хотели поменять
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdatan
kadonneen
Проблема с водительским удостоверением
ŝtelatan
varastetun
Проблема с водительским удостоверением
difektatan
vaurioituneen
Проблема с водительским удостоверением
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Заявить о национальности супруг(и/а)