итальянский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Спросить, где найти форму
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, когда был выдан документ
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, где был выдан документ
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Заявить, что один из ваших документов был украден
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Спросить чье-то имя
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Спросить о чьем-то месте проживания
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Спросить чей-либо адрес
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Указать, каково ваше семейное положение
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Семейное положение
edziĝinta
coniugato/a
Семейное положение
apartiga
separato/a
Семейное положение
eksedziĝinta
divorziato/a
Семейное положение
kunviva
convivente
Семейное положение
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Семейное положение
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Семейное положение
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Семейное положение
vidvina
vedovo/a
Семейное положение
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Спросить о наличии детей
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Спросить, какие документы нужно принести
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Спросить о страховом покрытии
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Пример страхового покрытия
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Пример страхового покрытия
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Пример страхового покрытия
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Пример страхового покрытия
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Пример страхового покрытия
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Пример страхового покрытия
Okula kuracado
Cure oculistiche
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Спросить, как вы можете продлить визу
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teorian teston
esame di teoria
Тип теста
veturantan teston
esame di guida
Тип теста
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adreson
l'indirizzo
Что бы вы хотели поменять
nomon
il nome
Что бы вы хотели поменять
foton
la foto
Что бы вы хотели поменять
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdatan
smarrita
Проблема с водительским удостоверением
ŝtelatan
rubata
Проблема с водительским удостоверением
difektatan
deteriorata
Проблема с водительским удостоверением
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить о национальности супруг(и/а)