испанский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kie mi povas trovi la formon por ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Спросить, где найти форму
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Спросить, когда был выдан документ
Kie estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Спросить, где был выдан документ
Kiam elspiras via legitimilo?
¿Cuándo caduca su DNI?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Спросить, какие документы нужно принести
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Me han robado el/la (documento).
Заявить, что один из ваших документов был украден
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La informo estas konfidenca.
La información es confidencial.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Kiel vi nomiĝas?
¿Cómo se llama usted?
Спросить чье-то имя
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kie vi loĝas?
¿Dónde vive usted?
Спросить о чьем-то месте проживания
Kio estas via adreso?
¿Cuál es su dirección?
Спросить чей-либо адрес
Kio estas via civitaneco?
¿Cuál es su nacionalidad?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiam vi alvenis en [lando]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
¿Me deja su DNI, por favor?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mia edzecostato estas ___________.
Mi estado civil es ______________.
Указать, каково ваше семейное положение
senedza
soltero/a
Семейное положение
edziĝinta
casado/a
Семейное положение
apartiga
separado/a
Семейное положение
eksedziĝinta
divorciado/a
Семейное положение
kunviva
cohabitante
Семейное положение
en civila kuniĝo
en unión civil
Семейное положение
fraŭlaj partneroj
pareja de hecho
Семейное положение
en hejma partnereco
pareja de hecho
Семейное положение
vidvina
viudo/a
Семейное положение
Ĉu vi havas infanojn?
¿Tiene usted hijos?
Спросить о наличии детей
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Mi ŝatus registri en la urbo.
Me gustaría empadronarme.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Kion dokumentojn mi alportus?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Спросить, какие документы нужно принести
Ĉu estas registriĝokotizoj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Vengo a registrar mi domicilio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Mi ŝatus peti restadpermeson
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Спросить о страховом покрытии
Hospitalokotizoj
Tasas hospitalarias
Пример страхового покрытия
Kotizoj por la ekspertoj
Honorarios de médicos especialistas
Пример страхового покрытия
Diagnozoprovoj
Pruebas diagnósticas
Пример страхового покрытия
Kirurgiaj proceduroj
Intervenciones quirúrjicas
Пример страхового покрытия
Psikiatria kuracado
Tratamiento psiquiátrico
Пример страхового покрытия
Dentaj kuracadoj
Tratamientos dentales
Пример страхового покрытия
Okula kuracado
Tratamientos oftalmológicos
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Kial vi petas la enirovizon?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Спросить, как вы можете продлить визу
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teorian teston
el examen teórico
Тип теста
veturantan teston
el examen práctico
Тип теста
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adreson
la dirección
Что бы вы хотели поменять
nomon
el nombre
Что бы вы хотели поменять
foton
la fotografía
Что бы вы хотели поменять
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdatan
lo he perdido
Проблема с водительским удостоверением
ŝtelatan
me lo han robado
Проблема с водительским удостоверением
difektatan
se ha dañado
Проблема с водительским удостоверением
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mi havas puran krimliston
No tengo antecedentes penales.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Заявить о национальности супруг(и/а)