греческий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Спросить, где найти форму
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, когда был выдан документ
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, где был выдан документ
Kiam elspiras via legitimilo?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Спросить, когда истекает срок паспорта
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Спросить, какие документы нужно принести
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La informo estas konfidenca.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Kiel vi nomiĝas?
Πώς σας λένε;
Спросить чье-то имя
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Спросить чье-то место и дату рождения
Kie vi loĝas?
Πού μένετε;
Спросить о чьем-то месте проживания
Kio estas via adreso?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Спросить чей-либо адрес
Kio estas via civitaneco?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiam vi alvenis en [lando]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mia edzecostato estas ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Указать, каково ваше семейное положение
senedza
ελεύθερος/η
Семейное положение
edziĝinta
παντρεμένος/η
Семейное положение
apartiga
σε διάσταση
Семейное положение
eksedziĝinta
χωρισμένος/η
Семейное положение
kunviva
συμβίωση
Семейное положение
en civila kuniĝo
σε αστική ένωση
Семейное положение
fraŭlaj partneroj
ανύπαντροι σύντροφοι
Семейное положение
en hejma partnereco
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Семейное положение
vidvina
χήρος/χήρα
Семейное положение
Ĉu vi havas infanojn?
έχετε παιδιά;
Спросить о наличии детей
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Mi ŝatus registri en la urbo.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Kion dokumentojn mi alportus?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Спросить, какие документы нужно принести
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Mi ŝatus peti restadpermeson
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Спросить о страховом покрытии
Hospitalokotizoj
Τέλη νοσοκομείου
Пример страхового покрытия
Kotizoj por la ekspertoj
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Пример страхового покрытия
Diagnozoprovoj
Διαγνωστικές εξετάσεις
Пример страхового покрытия
Kirurgiaj proceduroj
Χειρουργικές επεμβάσεις
Пример страхового покрытия
Psikiatria kuracado
Ψυχιατρική θεραπεία
Пример страхового покрытия
Dentaj kuracadoj
Οδοντιατρικές θεραπείες
Пример страхового покрытия
Okula kuracado
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Kial vi petas la enirovizon?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Спросить, как вы можете продлить визу
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teorian teston
θεωρητική εξέταση
Тип теста
veturantan teston
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тип теста
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adreson
διεύθυνση
Что бы вы хотели поменять
nomon
όνομα
Что бы вы хотели поменять
foton
φωτογραφία
Что бы вы хотели поменять
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdatan
χαμένη
Проблема с водительским удостоверением
ŝtelatan
κλεμμένη
Проблема с водительским удостоверением
difektatan
κατεστραμμένη
Проблема с водительским удостоверением
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mi havas puran krimliston
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Заявить о национальности супруг(и/а)