вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Спросить, где найти форму
När var ditt [dokument] utfärdat?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Спросить, когда был выдан документ
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Спросить, где был выдан документ
När går din legitimation ut?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Спросить, какие документы нужно принести
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Denna information är konfidentiell.
Thông tin này là bí mật
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Vad heter du?
Bạn tên gì?
Спросить чье-то имя
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Спросить чье-то место и дату рождения
Var bor du?
Bạn sống ở đâu?
Спросить о чьем-то месте проживания
Vad är din adress?
Địa chỉ của bạn là gì?
Спросить чей-либо адрес
Vilken nationalitet tillhör du?
Quốc tịch của bạn là gì?
Спросить о чьем-либо гражданстве
När anlände du till [landet]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan du visa mig din legitimation?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Min civilstatus är __________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Указать, каково ваше семейное положение
singel
độc thân
Семейное положение
gift
đã thành hôn
Семейное положение
separerad
ly thân
Семейное положение
skild
ly dị
Семейное положение
sambo
sống thử
Семейное положение
i ett partnerskap
kết hợp dân sự
Семейное положение
ogift par
đối tác chưa kết hôn
Семейное положение
i ett partnerskap
hợp doanh gia thuộc
Семейное положение
änka
góa phụ
Семейное положение
Har du barn?
Bạn có con chưa?
Спросить о наличии детей
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Vilka dokument ska jag ta med?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Спросить, какие документы нужно принести
Kostar det något att registrera sig?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Jag vill registrera min bostad.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Vad täcker sjukförsäkringen?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Спросить о страховом покрытии
Patientavgifter
Phí bệnh viện
Пример страхового покрытия
Specialistkostnader
Phí chuyên gia
Пример страхового покрытия
Diagnostiska prov
Xét nghiệm chẩn đoán
Пример страхового покрытия
Kirurgiska ingrepp
Thủ tục phẫu thuật
Пример страхового покрытия
Psykiatrisk behandling
Điều trị tâm thần
Пример страхового покрытия
Tandbehandlingar
Điều trị nha khoa
Пример страхового покрытия
Ögonbehandling
Điều trị nhãn khoa
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Varför begär du ett inresevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Спросить, как вы можете продлить визу
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Tôi muốn đăng kí xe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Är mitt körkort giltigt här?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Tôi muốn đăng kí _________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoriprov
Kì thi lý thuyết
Тип теста
uppkörning
Kì thi lái xe
Тип теста
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adressen
địa chỉ
Что бы вы хотели поменять
namnet
tên
Что бы вы хотели поменять
bilden
ảnh
Что бы вы хотели поменять
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
borttappat
mất
Проблема с водительским удостоверением
stulet
bị đánh cắp
Проблема с водительским удостоверением
förstört
bi hư hỏng
Проблема с водительским удостоверением
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Tôi không có tiền án tiền sự
Заявить, что у вас нет судимостей
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Я обладаю требуемым уровнем языка
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Заявить о национальности супруг(и/а)