шведский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Var bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
singel
Семейное положение
ženatý/vdaná
gift
Семейное положение
odděleni
separerad
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
skild
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
sambo
Семейное положение
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Семейное положение
nesezdaní partneři
ogift par
Семейное положение
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Семейное положение
vdovec/vdova
änka
Семейное положение
Máte děti?
Har du barn?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Ögonbehandling
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
teoriprov
Тип теста
Praktický test
uppkörning
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
adressen
Что бы вы хотели поменять
jméno
namnet
Что бы вы хотели поменять
fotografii
bilden
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
borttappat
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
stulet
Проблема с водительским удостоверением
zničený
förstört
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Заявить о национальности супруг(и/а)