румынский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
Singur
Семейное положение
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Семейное положение
odděleni
separat/ă
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Семейное положение
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Семейное положение
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Семейное положение
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Семейное положение
vdovec/vdova
văduv/ă
Семейное положение
Máte děti?
Aveți copii?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
testul teoretic
Тип теста
Praktický test
examenul practic
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
Adresa
Что бы вы хотели поменять
jméno
nume
Что бы вы хотели поменять
fotografii
fotografia
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
pierdut
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
furat
Проблема с водительским удостоверением
zničený
distrus
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Заявить о национальности супруг(и/а)