польский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
kawaler/panna
Семейное положение
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Семейное положение
odděleni
w separacji
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Семейное положение
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Семейное положение
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Семейное положение
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Семейное положение
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Семейное положение
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Тип теста
Praktický test
egzamin praktyczny
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
adres
Что бы вы хотели поменять
jméno
nazwisko
Что бы вы хотели поменять
fotografii
zdjęcie
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Заявить о национальности супруг(и/а)