немецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Wie heißen Sie?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Wie ist Ihre Adresse?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
ledig
Семейное положение
ženatý/vdaná
verheiratet
Семейное положение
odděleni
getrennt
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
geschieden
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
zusammenlebend
Семейное положение
v registrovaném partnerství
in einer eingetragenen Partnerschaft
Семейное положение
nesezdaní partneři
unverheiratetes Paar
Семейное положение
v domácím partnerství
in einer Partnerschaft
Семейное положение
vdovec/vdova
verwitwet
Семейное положение
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Gibt es Anmeldegebühren?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Krankenhausgebühren
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Facharztkosten
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Chirurgische Eingriffe
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Psychiatrische Behandlung
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Zahnbehandlungen
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Augenbehandlungen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
den Theorieteil
Тип теста
Praktický test
den praktischen Teil
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
die Adresse
Что бы вы хотели поменять
jméno
den Namen
Что бы вы хотели поменять
fotografii
das Foto
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
verlorenen
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
gestohlenen
Проблема с водительским удостоверением
zničený
beschädigten
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Заявить о национальности супруг(и/а)