итальянский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Семейное положение
ženatý/vdaná
coniugato/a
Семейное положение
odděleni
separato/a
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
convivente
Семейное положение
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Семейное положение
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Семейное положение
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Семейное положение
vdovec/vdova
vedovo/a
Семейное положение
Máte děti?
Ha figli?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Test diagnostici
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Cure dentali
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Cure oculistiche
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
esame di teoria
Тип теста
Praktický test
esame di guida
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
l'indirizzo
Что бы вы хотели поменять
jméno
il nome
Что бы вы хотели поменять
fotografii
la foto
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
smarrita
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
rubata
Проблема с водительским удостоверением
zničený
deteriorata
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить о национальности супруг(и/а)