венгерский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Семейное положение
ženatý/vdaná
házas
Семейное положение
odděleni
külön él a házastársától
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
elvált
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
vdovec/vdova
özvegy
Семейное положение
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
elméleti vizsga
Тип теста
Praktický test
gyakorlati vizsga
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
cím
Что бы вы хотели поменять
jméno
név
Что бы вы хотели поменять
fotografii
fénykép
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
elveszett
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
ellopott
Проблема с водительским удостоверением
zničený
sérült
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Заявить о национальности супруг(и/а)