тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
Où votre [document] a été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mon/ma [document] a été volé(e).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Ces informations sont confidentielles.
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Comment vous appelez-vous ?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
Où résidez-vous ?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
Où habitez-vous ?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
Quelle est votre nationalité ?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Ma situation matrimoniale est _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
célibataire
โสด
Семейное положение
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
Séparé(e)
แยกกันอยู่
Семейное положение
Divorcé(e)
หย่าร้าง
Семейное положение
en concubinage
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
dans une union civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
en concubinage
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
en partenariat domestique
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
veuf/veuve
เป็นม่าย
Семейное положение
Vous avez des enfants ?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
Vous avez des personnes à charge ?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Je voudrais réunir ma famille.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Quels documents dois-je apporter ?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
Y a-t-il des frais d'inscription ?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Je voudrais demander un permis de séjour.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
Frais hospitaliers
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
Frais de consultation d'un spécialiste
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
Tests diagnostiques
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
Opérations chirurgicales
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
Traitement psychiatrique
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
Soins dentaires
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
Soins oculaires
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Comment puis-je prolonger mon visa ?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
le code
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
la conduite
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
mon adresse
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
mon nom
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
ma photo
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdu
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
volé
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
abîmé
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Je n'ai pas de casier judiciaire
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
J'ai le niveau suffisant en [langue].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mon conjoint est [nationalité].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)