тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Minun [dokumenttini] varastettiin.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Mikä sinun nimesi on?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
Missä sinä asut?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
Mikä sinun osoitteesi on?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
Minkä maan kansalainen sinä olet?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
Koska sinä saavuit [maahan]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Minä olen _________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
naimaton
โสด
Семейное положение
naimisissa
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
asumuserossa
แยกกันอยู่
Семейное положение
eronnut
หย่าร้าง
Семейное положение
avoliitossa
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
rekisteröidyssä parisuhteessa
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
parisuhteessa
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
avoliitossa
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
leski
เป็นม่าย
Семейное положение
Onko sinulla lapsia?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Mitä vakuutus kattaa?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
Sairaalakulut
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
Erikoislääkärikustannukset
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
Diagnostinen tutkimus
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
Kirurgiset toimenpiteet
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
Psykiatrinen hoito
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
Hammashoito
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
Silmähoito
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kuinka voin pidentää viisumiani?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Kelpaako ajokorttini täällä?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Haluaisin suorittaa ________.
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoriakokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
inssiajon
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
osoitetta
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
nimeä
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
kuvaa
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Haluaisin uusia ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
kadonneen
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
varastetun
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
vaurioituneen
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)