греческий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Спросить, где найти форму
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, когда был выдан документ
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, где был выдан документ
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Спросить, когда истекает срок паспорта
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Спросить, какие документы нужно принести
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Mikä sinun nimesi on?
Πώς σας λένε;
Спросить чье-то имя
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Спросить чье-то место и дату рождения
Missä sinä asut?
Πού μένετε;
Спросить о чьем-то месте проживания
Mikä sinun osoitteesi on?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Спросить чей-либо адрес
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Спросить о чьем-либо гражданстве
Koska sinä saavuit [maahan]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Minä olen _________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Указать, каково ваше семейное положение
naimaton
ελεύθερος/η
Семейное положение
naimisissa
παντρεμένος/η
Семейное положение
asumuserossa
σε διάσταση
Семейное положение
eronnut
χωρισμένος/η
Семейное положение
avoliitossa
συμβίωση
Семейное положение
rekisteröidyssä parisuhteessa
σε αστική ένωση
Семейное положение
parisuhteessa
ανύπαντροι σύντροφοι
Семейное положение
avoliitossa
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Семейное положение
leski
χήρος/χήρα
Семейное положение
Onko sinulla lapsia?
έχετε παιδιά;
Спросить о наличии детей
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Спросить, какие документы нужно принести
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Mitä vakuutus kattaa?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Спросить о страховом покрытии
Sairaalakulut
Τέλη νοσοκομείου
Пример страхового покрытия
Erikoislääkärikustannukset
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Пример страхового покрытия
Diagnostinen tutkimus
Διαγνωστικές εξετάσεις
Пример страхового покрытия
Kirurgiset toimenpiteet
Χειρουργικές επεμβάσεις
Пример страхового покрытия
Psykiatrinen hoito
Ψυχιατρική θεραπεία
Пример страхового покрытия
Hammashoito
Οδοντιατρικές θεραπείες
Пример страхового покрытия
Silmähoito
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Спросить, как вы можете продлить визу
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Haluaisin suorittaa ________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoriakokeen
θεωρητική εξέταση
Тип теста
inssiajon
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тип теста
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
osoitetta
διεύθυνση
Что бы вы хотели поменять
nimeä
όνομα
Что бы вы хотели поменять
kuvaa
φωτογραφία
Что бы вы хотели поменять
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Haluaisin uusia ajokorttini.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
kadonneen
χαμένη
Проблема с водительским удостоверением
varastetun
κλεμμένη
Проблема с водительским удостоверением
vaurioituneen
κατεστραμμένη
Проблема с водительским удостоверением
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Заявить, что у вас нет судимостей
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Заявить о национальности супруг(и/а)