эсперанто | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Спросить, где найти форму
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Спросить, когда был выдан документ
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Спросить, где был выдан документ
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiam elspiras via legitimilo?
Спросить, когда истекает срок паспорта
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Спросить, какие документы нужно принести
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Заявить, что один из ваших документов был украден
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
ข้อมูลเป็นความลับ
La informo estas konfidenca.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

คุณชื่ออะไร
Kiel vi nomiĝas?
Спросить чье-то имя
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Спросить чье-то место и дату рождения
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kie vi loĝas?
Спросить о чьем-то месте проживания
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kio estas via adreso?
Спросить чей-либо адрес
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kio estas via civitaneco?
Спросить о чьем-либо гражданстве
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiam vi alvenis en [lando]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mia edzecostato estas ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
โสด
senedza
Семейное положение
แต่งงานแล้ว
edziĝinta
Семейное положение
แยกกันอยู่
apartiga
Семейное положение
หย่าร้าง
eksedziĝinta
Семейное положение
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
kunviva
Семейное положение
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en civila kuniĝo
Семейное положение
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
fraŭlaj partneroj
Семейное положение
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en hejma partnereco
Семейное положение
เป็นม่าย
vidvina
Семейное положение
คุณมีบุตรไหม
Ĉu vi havas infanojn?
Спросить о наличии детей
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Mi ŝatus registri en la urbo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kion dokumentojn mi alportus?
Спросить, какие документы нужно принести
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Mi ŝatus peti restadpermeson
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Спросить о страховом покрытии
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalokotizoj
Пример страхового покрытия
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kotizoj por la ekspertoj
Пример страхового покрытия
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnozoprovoj
Пример страхового покрытия
การผ่าตัด
Kirurgiaj proceduroj
Пример страхового покрытия
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiatria kuracado
Пример страхового покрытия
การรักษาฟัน
Dentaj kuracadoj
Пример страхового покрытия
การรักษาตา
Okula kuracado
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Kial vi petas la enirovizon?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Спросить, как вы можете продлить визу
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
ฉันต้องการจอง __________
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorian teston
Тип теста
การทดสอบภาคปฏิบัติ
veturantan teston
Тип теста
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
ที่อยู่
adreson
Что бы вы хотели поменять
ชื่อ
nomon
Что бы вы хотели поменять
ภาพถ่าย
foton
Что бы вы хотели поменять
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
สูญหาย
perdatan
Проблема с водительским удостоверением
ถูกขโมย
ŝtelatan
Проблема с водительским удостоверением
ได้รับความเสียหาย
difektatan
Проблема с водительским удостоверением
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mi havas puran krimliston
Заявить, что у вас нет судимостей
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем языка
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Заявить о национальности супруг(и/а)