португальский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Спросить, где найти форму
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Спросить, когда был выдан документ
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Спросить, где был выдан документ
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Спросить, когда истекает срок паспорта
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Заявить, что один из ваших документов был украден
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Спросить чье-то имя
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Спросить чье-то место и дату рождения
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Спросить о чьем-то месте проживания
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Спросить чей-либо адрес
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Спросить о чьем-либо гражданстве
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
โสด
solteiro(a)
Семейное положение
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Семейное положение
แยกกันอยู่
separado(a)
Семейное положение
หย่าร้าง
divorciado(a)
Семейное положение
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Семейное положение
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Семейное положение
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Семейное положение
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Семейное положение
เป็นม่าย
viúvo(a)
Семейное положение
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Спросить о наличии детей
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Спросить, какие документы нужно принести
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Спросить о страховом покрытии
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Пример страхового покрытия
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Пример страхового покрытия
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Пример страхового покрытия
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Пример страхового покрытия
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Пример страхового покрытия
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Пример страхового покрытия
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Спросить, как вы можете продлить визу
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Тип теста
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Тип теста
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
ที่อยู่
endereço
Что бы вы хотели поменять
ชื่อ
nome
Что бы вы хотели поменять
ภาพถ่าย
foto
Что бы вы хотели поменять
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
สูญหาย
perdida
Проблема с водительским удостоверением
ถูกขโมย
roubada
Проблема с водительским удостоверением
ได้รับความเสียหาย
danificada
Проблема с водительским удостоверением
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Заявить, что у вас нет судимостей
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Я обладаю требуемым уровнем языка
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Заявить о национальности супруг(и/а)