нидерландский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Спросить, где найти форму
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Спросить, когда был выдан документ
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Спросить, где был выдан документ
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Спросить, когда истекает срок паспорта
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Спросить чье-то имя
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Спросить чье-то место и дату рождения
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Спросить о чьем-то месте проживания
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Спросить чей-либо адрес
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Спросить о чьем-либо гражданстве
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
โสด
alleenstaand
Семейное положение
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Семейное положение
แยกกันอยู่
uit elkaar
Семейное положение
หย่าร้าง
gescheiden
Семейное положение
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Семейное положение
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Семейное положение
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Семейное положение
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Семейное положение
เป็นม่าย
verweduwd
Семейное положение
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Спросить о наличии детей
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Спросить, какие документы нужно принести
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Спросить о страховом покрытии
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Пример страхового покрытия
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Пример страхового покрытия
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Пример страхового покрытия
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Пример страхового покрытия
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Пример страхового покрытия
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Пример страхового покрытия
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Спросить, как вы можете продлить визу
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Тип теста
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Тип теста
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
ที่อยู่
mijn adres
Что бы вы хотели поменять
ชื่อ
mijn naam
Что бы вы хотели поменять
ภาพถ่าย
mijn foto
Что бы вы хотели поменять
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
สูญหาย
verloren
Проблема с водительским удостоверением
ถูกขโมย
gestolen
Проблема с водительским удостоверением
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Проблема с водительским удостоверением
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Заявить, что у вас нет судимостей
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем языка
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Заявить о национальности супруг(и/а)