немецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Wo kann ich das Formular für____finden?
Спросить, где найти форму
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, когда был выдан документ
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, где был выдан документ
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Спросить, когда истекает срок паспорта
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
ข้อมูลเป็นความลับ
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

คุณชื่ออะไร
Wie heißen Sie?
Спросить чье-то имя
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Спросить чье-то место и дату рождения
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Wo wohnen Sie?
Спросить о чьем-то месте проживания
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wie ist Ihre Adresse?
Спросить чей-либо адрес
สัญชาติของคุณคืออะไร
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Спросить о чьем-либо гражданстве
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mein Familienstand ist_____.
Указать, каково ваше семейное положение
โสด
ledig
Семейное положение
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Семейное положение
แยกกันอยู่
getrennt
Семейное положение
หย่าร้าง
geschieden
Семейное положение
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
zusammenlebend
Семейное положение
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in einer eingetragenen Partnerschaft
Семейное положение
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unverheiratetes Paar
Семейное положение
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in einer Partnerschaft
Семейное положение
เป็นม่าย
verwitwet
Семейное положение
คุณมีบุตรไหม
Haben Sie Kinder?
Спросить о наличии детей
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Gibt es Anmeldegebühren?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Спросить о страховом покрытии
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Krankenhausgebühren
Пример страхового покрытия
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Facharztkosten
Пример страхового покрытия
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
การผ่าตัด
Chirurgische Eingriffe
Пример страхового покрытия
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische Behandlung
Пример страхового покрытия
การรักษาฟัน
Zahnbehandlungen
Пример страхового покрытия
การรักษาตา
Augenbehandlungen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Спросить, как вы можете продлить визу
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ist mein Führerschein hier gültig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
ฉันต้องการจอง __________
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
การทดสอบภาคทฤษฎี
den Theorieteil
Тип теста
การทดสอบภาคปฏิบัติ
den praktischen Teil
Тип теста
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
ที่อยู่
die Adresse
Что бы вы хотели поменять
ชื่อ
den Namen
Что бы вы хотели поменять
ภาพถ่าย
das Foto
Что бы вы хотели поменять
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
สูญหาย
verlorenen
Проблема с водительским удостоверением
ถูกขโมย
gestohlenen
Проблема с водительским удостоверением
ได้รับความเสียหาย
beschädigten
Проблема с водительским удостоверением
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Заявить, что у вас нет судимостей
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем языка
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Заявить о национальности супруг(и/а)