тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
Estou completando a solicitação em nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
A informação é confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Qual é o seu nome?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
Onde você mora?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
Qual é o seu endereço?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
Qual é a sua cidadania?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
Quando você chegou em [país]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Meu estado civil é ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
solteiro(a)
โสด
Семейное положение
casado(a)
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
separado(a)
แยกกันอยู่
Семейное положение
divorciado(a)
หย่าร้าง
Семейное положение
coabitação
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
em uma união civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
companheiros/união estável
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
parceria doméstica
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
viúvo(a)
เป็นม่าย
Семейное положение
Você tem filhos?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
Você tem dependentes morando com você?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Gostaria de reencontrar minha família.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Que documentos devo trazer?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
Existem taxas de registro?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Estou aqui para o registro de domicílio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Preciso de seguro de saúde privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
O que é coberto pelo seguro de saúde?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
Taxas hospitalares
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
Taxas de especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
Testes de diagnóstico
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
Procedimentos cirúrgicos
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
Tratamento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
Tratamentos dentários
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
Tratamento oftalmológico
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Por que você está requisitando um visto?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Como posso extender meu visto?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
Por que minha requisição de visto foi negada?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tenho que mudar a placa do meu carro?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Gostaria de registrar meu veículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Gostaria de marcar minha __________.
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
prova teórica
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
prova prática de direção
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
endereço
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
nome
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
foto
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdida
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
roubada
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
danificada
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Eu não tenho antecedentes criminais.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)