греческий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Спросить, где найти форму
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, когда был выдан документ
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, где был выдан документ
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Спросить, когда истекает срок паспорта
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Спросить, какие документы нужно принести
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
A informação é confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Qual é o seu nome?
Πώς σας λένε;
Спросить чье-то имя
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Спросить чье-то место и дату рождения
Onde você mora?
Πού μένετε;
Спросить о чьем-то месте проживания
Qual é o seu endereço?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Спросить чей-либо адрес
Qual é a sua cidadania?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Спросить о чьем-либо гражданстве
Quando você chegou em [país]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Meu estado civil é ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Указать, каково ваше семейное положение
solteiro(a)
ελεύθερος/η
Семейное положение
casado(a)
παντρεμένος/η
Семейное положение
separado(a)
σε διάσταση
Семейное положение
divorciado(a)
χωρισμένος/η
Семейное положение
coabitação
συμβίωση
Семейное положение
em uma união civil
σε αστική ένωση
Семейное положение
companheiros/união estável
ανύπαντροι σύντροφοι
Семейное положение
parceria doméstica
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Семейное положение
viúvo(a)
χήρος/χήρα
Семейное положение
Você tem filhos?
έχετε παιδιά;
Спросить о наличии детей
Você tem dependentes morando com você?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Gostaria de reencontrar minha família.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Que documentos devo trazer?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Спросить, какие документы нужно принести
Existem taxas de registro?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Estou aqui para o registro de domicílio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Preciso de seguro de saúde privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Спросить о страховом покрытии
Taxas hospitalares
Τέλη νοσοκομείου
Пример страхового покрытия
Taxas de especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Пример страхового покрытия
Testes de diagnóstico
Διαγνωστικές εξετάσεις
Пример страхового покрытия
Procedimentos cirúrgicos
Χειρουργικές επεμβάσεις
Пример страхового покрытия
Tratamento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Пример страхового покрытия
Tratamentos dentários
Οδοντιατρικές θεραπείες
Пример страхового покрытия
Tratamento oftalmológico
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Por que você está requisitando um visto?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Como posso extender meu visto?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Спросить, как вы можете продлить визу
Por que minha requisição de visto foi negada?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Gostaria de registrar meu veículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Gostaria de marcar minha __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
prova teórica
θεωρητική εξέταση
Тип теста
prova prática de direção
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тип теста
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
endereço
διεύθυνση
Что бы вы хотели поменять
nome
όνομα
Что бы вы хотели поменять
foto
φωτογραφία
Что бы вы хотели поменять
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdida
χαμένη
Проблема с водительским удостоверением
roubada
κλεμμένη
Проблема с водительским удостоверением
danificada
κατεστραμμένη
Проблема с водительским удостоверением
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Eu não tenho antecedentes criminais.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Заявить, что у вас нет судимостей
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Заявить о национальности супруг(и/а)