чешский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
svobodný/á
Семейное положение
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Семейное положение
w separacji
odděleni
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Семейное положение
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Семейное положение
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Семейное положение
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Тип теста
egzamin praktyczny
Praktický test
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
adresu
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
jméno
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
fotografii
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Заявить о национальности супруг(и/а)