немецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißen Sie?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnen Sie?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
Mein Familienstand ist_____.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
ledig
Семейное положение
żonaty/zamężna
verheiratet
Семейное положение
w separacji
getrennt
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
geschieden
Семейное положение
w konkubinacie
zusammenlebend
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
in einer eingetragenen Partnerschaft
Семейное положение
w związku partnerskim
unverheiratetes Paar
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in einer Partnerschaft
Семейное положение
wdowiec/wdowa
verwitwet
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Haben Sie Kinder?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Gibt es Anmeldegebühren?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Krankenhausgebühren
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Facharztkosten
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische Eingriffe
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische Behandlung
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Zahnbehandlungen
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Augenbehandlungen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
den Theorieteil
Тип теста
egzamin praktyczny
den praktischen Teil
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
die Adresse
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
den Namen
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
das Foto
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
verlorenen
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
gestohlenen
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
beschädigten
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Заявить о национальности супруг(и/а)