итальянский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Семейное положение
żonaty/zamężna
coniugato/a
Семейное положение
w separacji
separato/a
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Семейное положение
w konkubinacie
convivente
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Семейное положение
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Семейное положение
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Тип теста
egzamin praktyczny
esame di guida
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
l'indirizzo
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
il nome
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
la foto
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить о национальности супруг(и/а)