вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
Thông tin này là bí mật
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Bạn tên gì?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Bạn sống ở đâu?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quốc tịch của bạn là gì?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
độc thân
Семейное положение
żonaty/zamężna
đã thành hôn
Семейное положение
w separacji
ly thân
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
ly dị
Семейное положение
w konkubinacie
sống thử
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
kết hợp dân sự
Семейное положение
w związku partnerskim
đối tác chưa kết hôn
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
hợp doanh gia thuộc
Семейное положение
wdowiec/wdowa
góa phụ
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Bạn có con chưa?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Phí bệnh viện
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Phí chuyên gia
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Xét nghiệm chẩn đoán
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Thủ tục phẫu thuật
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Điều trị tâm thần
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Điều trị nha khoa
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Điều trị nhãn khoa
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Tôi muốn đăng kí xe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
Kì thi lý thuyết
Тип теста
egzamin praktyczny
Kì thi lái xe
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
địa chỉ
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
tên
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
ảnh
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
mất
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
bị đánh cắp
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
bi hư hỏng
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Tôi không có tiền án tiền sự
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Заявить о национальности супруг(и/а)