французский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Спросить, где найти форму
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Спросить, когда был выдан документ
Waar werd uw [document] afgegeven?
Où votre [document] a été délivré ?
Спросить, где был выдан документ
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mijn [document] werd gestolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Заявить, что один из ваших документов был украден
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ces informations sont confidentielles.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Wat is uw naam?
Comment vous appelez-vous ?
Спросить чье-то имя
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Спросить чье-то место и дату рождения
Waar woont u?
Où résidez-vous ?
Спросить о чьем-то месте проживания
Wat is uw adres?
Où habitez-vous ?
Спросить чей-либо адрес
Wat is uw nationaliteit?
Quelle est votre nationalité ?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Указать, каково ваше семейное положение
alleenstaand
célibataire
Семейное положение
gehuwd
Marié(e)
Семейное положение
uit elkaar
Séparé(e)
Семейное положение
gescheiden
Divorcé(e)
Семейное положение
samenwonend
en concubinage
Семейное положение
geregistreerd partnerschap
dans une union civile
Семейное положение
ongetrouwde partners
en concubinage
Семейное положение
in een relatie
en partenariat domestique
Семейное положение
verweduwd
veuf/veuve
Семейное положение
Heeft u kinderen?
Vous avez des enfants ?
Спросить о наличии детей
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vous avez des personnes à charge ?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Je voudrais réunir ma famille.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Welke documenten moet ik meenemen?
Quels documents dois-je apporter ?
Спросить, какие документы нужно принести
Zijn er registratiekosten?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Спросить о страховом покрытии
Ziekenhuiskosten
Frais hospitaliers
Пример страхового покрытия
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Frais de consultation d'un spécialiste
Пример страхового покрытия
Diagnostische toets
Tests diagnostiques
Пример страхового покрытия
Chirurgische ingrepen
Opérations chirurgicales
Пример страхового покрытия
Psychiatrische behandeling
Traitement psychiatrique
Пример страхового покрытия
Tandheelkundige behandelingen
Soins dentaires
Пример страхового покрытия
Oogzorg behandelingen
Soins oculaires
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Waarom vraagt u een visum aan?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Спросить, как вы можете продлить визу
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theoretische test
le code
Тип теста
rijexamen
la conduite
Тип теста
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
mijn adres
mon adresse
Что бы вы хотели поменять
mijn naam
mon nom
Что бы вы хотели поменять
mijn foto
ma photo
Что бы вы хотели поменять
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
verloren
perdu
Проблема с водительским удостоверением
gestolen
volé
Проблема с водительским удостоверением
beschadigd
abîmé
Проблема с водительским удостоверением
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Ik heb een blanco strafblad.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Заявить, что у вас нет судимостей
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mon conjoint est [nationalité].
Заявить о национальности супруг(и/а)