греческий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Спросить, где найти форму
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, когда был выдан документ
Waar werd uw [document] afgegeven?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, где был выдан документ
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Спросить, какие документы нужно принести
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mijn [document] werd gestolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Deze informatie is vertrouwelijk.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Wat is uw naam?
Πώς σας λένε;
Спросить чье-то имя
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Спросить чье-то место и дату рождения
Waar woont u?
Πού μένετε;
Спросить о чьем-то месте проживания
Wat is uw adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Спросить чей-либо адрес
Wat is uw nationaliteit?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Спросить о чьем-либо гражданстве
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Указать, каково ваше семейное положение
alleenstaand
ελεύθερος/η
Семейное положение
gehuwd
παντρεμένος/η
Семейное положение
uit elkaar
σε διάσταση
Семейное положение
gescheiden
χωρισμένος/η
Семейное положение
samenwonend
συμβίωση
Семейное положение
geregistreerd partnerschap
σε αστική ένωση
Семейное положение
ongetrouwde partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Семейное положение
in een relatie
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Семейное положение
verweduwd
χήρος/χήρα
Семейное положение
Heeft u kinderen?
έχετε παιδιά;
Спросить о наличии детей
Heeft u inwonende personen ten laste?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Welke documenten moet ik meenemen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Спросить, какие документы нужно принести
Zijn er registratiekosten?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Спросить о страховом покрытии
Ziekenhuiskosten
Τέλη νοσοκομείου
Пример страхового покрытия
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Пример страхового покрытия
Diagnostische toets
Διαγνωστικές εξετάσεις
Пример страхового покрытия
Chirurgische ingrepen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Пример страхового покрытия
Psychiatrische behandeling
Ψυχιατρική θεραπεία
Пример страхового покрытия
Tandheelkundige behandelingen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Пример страхового покрытия
Oogzorg behandelingen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Waarom vraagt u een visum aan?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Спросить, как вы можете продлить визу
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theoretische test
θεωρητική εξέταση
Тип теста
rijexamen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тип теста
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
mijn adres
διεύθυνση
Что бы вы хотели поменять
mijn naam
όνομα
Что бы вы хотели поменять
mijn foto
φωτογραφία
Что бы вы хотели поменять
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
verloren
χαμένη
Проблема с водительским удостоверением
gestolen
κλεμμένη
Проблема с водительским удостоверением
beschadigd
κατεστραμμένη
Проблема с водительским удостоверением
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Ik heb een blanco strafblad.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Заявить, что у вас нет судимостей
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Заявить о национальности супруг(и/а)