тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Wo kann ich das Formular für____finden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
Ich stelle diesen Antrag für _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Diese Information wird vertraulich behandelt.
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
Wo wohnen Sie?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
Wie ist Ihre Adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mein Familienstand ist_____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
ledig
โสด
Семейное положение
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
getrennt
แยกกันอยู่
Семейное положение
geschieden
หย่าร้าง
Семейное положение
zusammenlebend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
in einer eingetragenen Partnerschaft
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
unverheiratetes Paar
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
in einer Partnerschaft
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
verwitwet
เป็นม่าย
Семейное положение
Haben Sie Kinder?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
Gibt es Anmeldegebühren?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Was übernimmt die Krankenversicherung?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
Krankenhausgebühren
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
Facharztkosten
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
Chirurgische Eingriffe
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
Psychiatrische Behandlung
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
Zahnbehandlungen
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
Augenbehandlungen
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Wie kann ich mein Visum verlängern?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Muss ich mein Auto neu anmelden?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ist mein Führerschein hier gültig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Ich möchte mich für_____ anmelden.
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
den Theorieteil
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
den praktischen Teil
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
die Adresse
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
den Namen
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
das Foto
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
verlorenen
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
gestohlenen
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
beschädigten
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)