тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
您的【文件】是什么时候签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
请问您的身份证件何时过期?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
您能帮我填一下这个表格吗?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
请问我要办____ 需要带什么文件?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
我的【材料】被偷了。
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
我在帮____ 填写申请表格。
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
这是机密信息。
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
您能给我一份申请表格的回执吗?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
您能告诉我您的出生日期和地点么?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
请问您住在哪里?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
请问您的地址是什么?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
请问您的国籍是什么?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
请问您是何时到达【该国】的?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
您能出示一下您的身份证件么?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

我的婚姻状况是____ 。
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
单身
โสด
Семейное положение
已婚
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
分居
แยกกันอยู่
Семейное положение
离异
หย่าร้าง
Семейное положение
同居
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
民事结婚
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
未婚伴侣
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
同居伴侣关系
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
鳏居
เป็นม่าย
Семейное положение
请问您有孩子吗?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
我想要和家人团聚。
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

我想要在这个城市登记入户。
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
请问我应该带什么材料?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
请问有注册费吗?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
我是来进行住址登记。
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
我想要申请一份无犯罪记录证明。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
我想要申请居住证。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

我想要问一下关于保险的问题。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
我需要私人的健康保险吗?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
请问该保险涵盖哪些方面?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
住院费
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
专家费
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
诊疗费
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
外科手术
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
精神治疗
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
牙齿治疗
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
眼科治疗
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

请问您为什么需要入境签证?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
我该如何续签我的签证?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
为什么我的签证申请被拒绝了?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
请问我是否可以申请成为永久居民?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

请问我需要更换我的车牌号吗?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
我想要登记我的车辆。
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
请问我的驾照可以在这里使用吗?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
我想要申请临时驾照。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
我想要预约__________。
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
理论考试
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
路考
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
我想要改动驾照上的__________。
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
地址
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
名字
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
照片
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
我想要给驾照添加更高的级别。
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
我想要延长我的驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
我想要更换一个___________ 驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
丢失
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
被偷了
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
受损
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
我想要申诉我的驾照吊销。
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

我想要申请【国家】国籍。
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
我在哪里可以注册【语言】考试?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
我没有犯罪记录。
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
我的【语言】达到了等级要求。
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
公民身份申请的费用是哪些?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
我的配偶是【国家】公民。
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)