эсперанто | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Спросить, где найти форму
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Спросить, когда был выдан документ
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Спросить, где был выдан документ
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiam elspiras via legitimilo?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Спросить, какие документы нужно принести
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Le informazioni sono riservate.
La informo estas konfidenca.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Come si chiama?
Kiel vi nomiĝas?
Спросить чье-то имя
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Спросить чье-то место и дату рождения
Dove risiede?
Kie vi loĝas?
Спросить о чьем-то месте проживания
Qual è il suo indirizzo?
Kio estas via adreso?
Спросить чей-либо адрес
Qual è la sua cittadinanza?
Kio estas via civitaneco?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Il mio stato civile è __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
celibe (m) / nubile (f)
senedza
Семейное положение
coniugato/a
edziĝinta
Семейное положение
separato/a
apartiga
Семейное положение
divorziato/a
eksedziĝinta
Семейное положение
convivente
kunviva
Семейное положение
in un'unione civile
en civila kuniĝo
Семейное положение
in una coppia non sposata
fraŭlaj partneroj
Семейное положение
in un'unione di fatto
en hejma partnereco
Семейное положение
vedovo/a
vidvina
Семейное положение
Ha figli?
Ĉu vi havas infanojn?
Спросить о наличии детей
Ha familiari a carico?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Mi ŝatus registri en la urbo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Quali documenti devo portare?
Kion dokumentojn mi alportus?
Спросить, какие документы нужно принести
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Спросить о страховом покрытии
Spese ospedaliere
Hospitalokotizoj
Пример страхового покрытия
Spese per la consultazione di uno specialista
Kotizoj por la ekspertoj
Пример страхового покрытия
Test diagnostici
Diagnozoprovoj
Пример страхового покрытия
Operazioni chirurgiche
Kirurgiaj proceduroj
Пример страхового покрытия
Trattamento psichiatrico
Psikiatria kuracado
Пример страхового покрытия
Cure dentali
Dentaj kuracadoj
Пример страхового покрытия
Cure oculistiche
Okula kuracado
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Kial vi petas la enirovizon?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Спросить, как вы можете продлить визу
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
La mia patente di guida è valida?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Vorrei prenotare l' __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
esame di teoria
teorian teston
Тип теста
esame di guida
veturantan teston
Тип теста
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
l'indirizzo
adreson
Что бы вы хотели поменять
il nome
nomon
Что бы вы хотели поменять
la foto
foton
Что бы вы хотели поменять
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
smarrita
perdatan
Проблема с водительским удостоверением
rubata
ŝtelatan
Проблема с водительским удостоверением
deteriorata
difektatan
Проблема с водительским удостоверением
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Non ho precedenti penali.
Mi havas puran krimliston
Заявить, что у вас нет судимостей
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Заявить о национальности супруг(и/а)