тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
¿Cuándo caduca su DNI?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Me han robado el/la (documento).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La información es confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

¿Cómo se llama usted?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
¿Dónde vive usted?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
¿Cuál es su dirección?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
¿Cuál es su nacionalidad?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
¿Cuándo llegó a (país)?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
¿Me deja su DNI, por favor?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mi estado civil es ______________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
soltero/a
โสด
Семейное положение
casado/a
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
separado/a
แยกกันอยู่
Семейное положение
divorciado/a
หย่าร้าง
Семейное положение
cohabitante
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
en unión civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
pareja de hecho
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
pareja de hecho
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
viudo/a
เป็นม่าย
Семейное положение
¿Tiene usted hijos?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
¿Residen con usted personas a su cargo?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Me gustaría reagrupar a mi familia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Me gustaría empadronarme.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
¿Qué documentos tengo que presentar?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Vengo a registrar mi domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
¿Necesito un seguro de salud privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
¿Qué cubre el seguro de salud?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
Tasas hospitalarias
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
Honorarios de médicos especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
Pruebas diagnósticas
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
Intervenciones quirúrjicas
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
Tratamiento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
Tratamientos dentales
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
Tratamientos oftalmológicos
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

¿Por qué solicita el visado de entrada?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
¿Necesito un visado para visitar (país)?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Me gustaría matricular mi vehículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Me gustaría inscribirme en ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
el examen teórico
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
el examen práctico
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
la dirección
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
el nombre
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
la fotografía
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
lo he perdido
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
me lo han robado
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
se ha dañado
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
No tengo antecedentes penales.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)