греческий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Спросить, где найти форму
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, когда был выдан документ
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, где был выдан документ
¿Cuándo caduca su DNI?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Спросить, когда истекает срок паспорта
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Спросить, какие документы нужно принести
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Me han robado el/la (documento).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La información es confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

¿Cómo se llama usted?
Πώς σας λένε;
Спросить чье-то имя
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Спросить чье-то место и дату рождения
¿Dónde vive usted?
Πού μένετε;
Спросить о чьем-то месте проживания
¿Cuál es su dirección?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Спросить чей-либо адрес
¿Cuál es su nacionalidad?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Спросить о чьем-либо гражданстве
¿Cuándo llegó a (país)?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
¿Me deja su DNI, por favor?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mi estado civil es ______________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Указать, каково ваше семейное положение
soltero/a
ελεύθερος/η
Семейное положение
casado/a
παντρεμένος/η
Семейное положение
separado/a
σε διάσταση
Семейное положение
divorciado/a
χωρισμένος/η
Семейное положение
cohabitante
συμβίωση
Семейное положение
en unión civil
σε αστική ένωση
Семейное положение
pareja de hecho
ανύπαντροι σύντροφοι
Семейное положение
pareja de hecho
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Семейное положение
viudo/a
χήρος/χήρα
Семейное положение
¿Tiene usted hijos?
έχετε παιδιά;
Спросить о наличии детей
¿Residen con usted personas a su cargo?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Me gustaría empadronarme.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
¿Qué documentos tengo que presentar?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Спросить, какие документы нужно принести
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Vengo a registrar mi domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
¿Necesito un seguro de salud privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
¿Qué cubre el seguro de salud?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Спросить о страховом покрытии
Tasas hospitalarias
Τέλη νοσοκομείου
Пример страхового покрытия
Honorarios de médicos especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Пример страхового покрытия
Pruebas diagnósticas
Διαγνωστικές εξετάσεις
Пример страхового покрытия
Intervenciones quirúrjicas
Χειρουργικές επεμβάσεις
Пример страхового покрытия
Tratamiento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Пример страхового покрытия
Tratamientos dentales
Οδοντιατρικές θεραπείες
Пример страхового покрытия
Tratamientos oftalmológicos
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Спросить, почему запрашивают въездную визу
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Спросить, как вы можете продлить визу
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Me gustaría matricular mi vehículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Me gustaría inscribirme en ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
el examen teórico
θεωρητική εξέταση
Тип теста
el examen práctico
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тип теста
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
la dirección
διεύθυνση
Что бы вы хотели поменять
el nombre
όνομα
Что бы вы хотели поменять
la fotografía
φωτογραφία
Что бы вы хотели поменять
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
lo he perdido
χαμένη
Проблема с водительским удостоверением
me lo han robado
κλεμμένη
Проблема с водительским удостоверением
se ha dañado
κατεστραμμένη
Проблема с водительским удостоверением
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
No tengo antecedentes penales.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Заявить о национальности супруг(и/а)