чешский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Спросить, где найти форму
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Спросить, когда был выдан документ
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Спросить, где был выдан документ
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Спросить чье-то имя
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Спросить чье-то место и дату рождения
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Спросить о чьем-то месте проживания
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Спросить чей-либо адрес
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
single
svobodný/á
Семейное положение
gift
ženatý/vdaná
Семейное положение
separeret
odděleni
Семейное положение
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Семейное положение
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Семейное положение
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Семейное положение
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Семейное положение
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Семейное положение
enke
vdovec/vdova
Семейное положение
Har du børn?
Máte děti?
Спросить о наличии детей
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Спросить, какие документы нужно принести
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Спросить о страховом покрытии
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Пример страхового покрытия
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Пример страхового покрытия
Diagnosetests
Diagnostické testy
Пример страхового покрытия
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Пример страхового покрытия
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Пример страхового покрытия
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Пример страхового покрытия
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoritest
Teoretický test
Тип теста
køreprøve
Praktický test
Тип теста
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adressen
adresu
Что бы вы хотели поменять
navnet
jméno
Что бы вы хотели поменять
billedet
fotografii
Что бы вы хотели поменять
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mistet
ztracený
Проблема с водительским удостоверением
stjålet
ukradený
Проблема с водительским удостоверением
beskadiget
zničený
Проблема с водительским удостоверением
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Заявить, что у вас нет судимостей
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Заявить о национальности супруг(и/а)