румынский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Спросить, где найти форму
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Când a fost emis [documentul]?
Спросить, когда был выдан документ
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Unde a fost emis [documentul]?
Спросить, где был выдан документ
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Când îți expiră ID-ul?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mi s-a furat [documentul].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informația este confidențială.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Πώς σας λένε;
Cum vă cheamă?
Спросить чье-то имя
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Спросить чье-то место и дату рождения
Πού μένετε;
Unde locuiți?
Спросить о чьем-то месте проживания
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Care este adresa dumneavoastră?
Спросить чей-либо адрес
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Ce cetățenie aveți?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Când ați ajuns în [țara]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Starea mea civilă este ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
ελεύθερος/η
Singur
Семейное положение
παντρεμένος/η
Căsătorit/ă
Семейное положение
σε διάσταση
separat/ă
Семейное положение
χωρισμένος/η
divorțat/ă
Семейное положение
συμβίωση
concobinaj
Семейное положение
σε αστική ένωση
într-o uniune civilă
Семейное положение
ανύπαντροι σύντροφοι
necăsătorit/ă
Семейное положение
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
partener/ă de viață
Семейное положение
χήρος/χήρα
văduv/ă
Семейное положение
έχετε παιδιά;
Aveți copii?
Спросить о наличии детей
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Ce documente trebuie să aduc?
Спросить, какие документы нужно принести
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Există vreo taxă de înregistrare?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Спросить о страховом покрытии
Τέλη νοσοκομείου
Taxe pentru spitalizare
Пример страхового покрытия
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Onorarii ale medicilor specialiști
Пример страхового покрытия
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test de diagnosticare
Пример страхового покрытия
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenții chirurgicale
Пример страхового покрытия
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratament psihiatric
Пример страхового покрытия
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamente dentare
Пример страхового покрытия
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamente oftalmologice
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
De ce solicitați o viză de intrare?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Cum îmi pot extinde viza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Este permisul meu de conducere valid aici?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
θεωρητική εξέταση
testul teoretic
Тип теста
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
examenul practic
Тип теста
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
διεύθυνση
Adresa
Что бы вы хотели поменять
όνομα
nume
Что бы вы хотели поменять
φωτογραφία
fotografia
Что бы вы хотели поменять
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
χαμένη
pierdut
Проблема с водительским удостоверением
κλεμμένη
furat
Проблема с водительским удостоверением
κατεστραμμένη
distrus
Проблема с водительским удостоверением
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nu am antecedente penale.
Заявить, что у вас нет судимостей
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Partenerul meu este __________.
Заявить о национальности супруг(и/а)