польский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Спросить, где найти форму
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, когда был выдан документ
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, где был выдан документ
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Спросить, какие документы нужно принести
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Спросить чье-то имя
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Спросить чье-то место и дату рождения
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Спросить о чьем-то месте проживания
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Спросить чей-либо адрес
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Указать, каково ваше семейное положение
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Семейное положение
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Семейное положение
σε διάσταση
w separacji
Семейное положение
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Семейное положение
συμβίωση
w konkubinacie
Семейное положение
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Семейное положение
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Семейное положение
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Семейное положение
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Семейное положение
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Спросить о наличии детей
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Спросить, какие документы нужно принести
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить о страховом покрытии
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Пример страхового покрытия
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Пример страхового покрытия
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Пример страхового покрытия
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Пример страхового покрытия
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Пример страхового покрытия
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Пример страхового покрытия
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Спросить, как вы можете продлить визу
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Тип теста
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Тип теста
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
διεύθυνση
adres
Что бы вы хотели поменять
όνομα
nazwisko
Что бы вы хотели поменять
φωτογραφία
zdjęcie
Что бы вы хотели поменять
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Заявить, что у вас нет судимостей
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Заявить о национальности супруг(и/а)