нидерландский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Спросить, где найти форму
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Спросить, когда был выдан документ
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Спросить, где был выдан документ
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Спросить чье-то имя
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Спросить чье-то место и дату рождения
Πού μένετε;
Waar woont u?
Спросить о чьем-то месте проживания
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Спросить чей-либо адрес
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
ελεύθερος/η
alleenstaand
Семейное положение
παντρεμένος/η
gehuwd
Семейное положение
σε διάσταση
uit elkaar
Семейное положение
χωρισμένος/η
gescheiden
Семейное положение
συμβίωση
samenwonend
Семейное положение
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Семейное положение
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Семейное положение
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Семейное положение
χήρος/χήρα
verweduwd
Семейное положение
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Спросить о наличии детей
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Спросить, какие документы нужно принести
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Спросить о страховом покрытии
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Пример страхового покрытия
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Пример страхового покрытия
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Пример страхового покрытия
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Пример страхового покрытия
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Пример страхового покрытия
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Пример страхового покрытия
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Спросить, как вы можете продлить визу
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Тип теста
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Тип теста
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
διεύθυνση
mijn adres
Что бы вы хотели поменять
όνομα
mijn naam
Что бы вы хотели поменять
φωτογραφία
mijn foto
Что бы вы хотели поменять
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
χαμένη
verloren
Проблема с водительским удостоверением
κλεμμένη
gestolen
Проблема с водительским удостоверением
κατεστραμμένη
beschadigd
Проблема с водительским удостоверением
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Заявить, что у вас нет судимостей
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Заявить о национальности супруг(и/а)