датский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Спросить, где найти форму
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Спросить, когда был выдан документ
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Спросить, где был выдан документ
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Спросить чье-то имя
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Спросить чье-то место и дату рождения
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Спросить чей-либо адрес
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
ελεύθερος/η
single
Семейное положение
παντρεμένος/η
gift
Семейное положение
σε διάσταση
separeret
Семейное положение
χωρισμένος/η
fraskilt
Семейное положение
συμβίωση
samlevende
Семейное положение
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Семейное положение
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Семейное положение
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Семейное положение
χήρος/χήρα
enke
Семейное положение
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Спросить о наличии детей
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Спросить, какие документы нужно принести
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Спросить о страховом покрытии
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Пример страхового покрытия
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Пример страхового покрытия
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Пример страхового покрытия
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Пример страхового покрытия
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
θεωρητική εξέταση
teoritest
Тип теста
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Тип теста
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
διεύθυνση
adressen
Что бы вы хотели поменять
όνομα
navnet
Что бы вы хотели поменять
φωτογραφία
billedet
Что бы вы хотели поменять
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
χαμένη
mistet
Проблема с водительским удостоверением
κλεμμένη
stjålet
Проблема с водительским удостоверением
κατεστραμμένη
beskadiget
Проблема с водительским удостоверением
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Заявить, что у вас нет судимостей
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Заявить о национальности супруг(и/а)