венгерский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hol találom a ____űrlapot?
Спросить, где найти форму
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, когда был выдан документ
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, где был выдан документ
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Спросить, какие документы нужно принести
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ellopták a [dokumentumomat].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Πώς σας λένε;
Hogy hívják?
Спросить чье-то имя
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Mikor és hol született?
Спросить чье-то место и дату рождения
Πού μένετε;
Hol lakik?
Спросить о чьем-то месте проживания
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mi a címe?
Спросить чей-либо адрес
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Mi az állampolgársága?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Mikor érkezett [országba]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
A családi állapotom ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
ελεύθερος/η
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Семейное положение
παντρεμένος/η
házas
Семейное положение
σε διάσταση
külön él a házastársától
Семейное положение
χωρισμένος/η
elvált
Семейное положение
συμβίωση
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
σε αστική ένωση
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
ανύπαντροι σύντροφοι
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
χήρος/χήρα
özvegy
Семейное положение
έχετε παιδιά;
Vannak gyermekei?
Спросить о наличии детей
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Élnek önnel eltartottak?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Szeretnék regisztrálni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Спросить, какие документы нужно принести
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Van regisztrációs díj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mit fedez a biztosítás?
Спросить о страховом покрытии
Τέλη νοσοκομείου
Kórházi költségek
Пример страхового покрытия
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Szakorvos
Пример страхового покрытия
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosztikai vizsgálatok
Пример страхового покрытия
Χειρουργικές επεμβάσεις
Műtéti beavatkozás
Пример страхового покрытия
Ψυχιατρική θεραπεία
Pszichiátriai kezelés
Пример страхового покрытия
Οδοντιατρικές θεραπείες
Fogorvosi kezelés
Пример страхового покрытия
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Szemészeti kezelés
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miért igényli a beutazási vízumot?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Спросить, как вы можете продлить визу
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Érvényes itt a jogosítványom?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
θεωρητική εξέταση
elméleti vizsga
Тип теста
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
gyakorlati vizsga
Тип теста
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
διεύθυνση
cím
Что бы вы хотели поменять
όνομα
név
Что бы вы хотели поменять
φωτογραφία
fénykép
Что бы вы хотели поменять
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
χαμένη
elveszett
Проблема с водительским удостоверением
κλεμμένη
ellopott
Проблема с водительским удостоверением
κατεστραμμένη
sérült
Проблема с водительским удостоверением
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Büntetlen előéletű vagyok.
Заявить, что у вас нет судимостей
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Заявить о национальности супруг(и/а)