чешский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Můj [dokument] byl ukraden.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Tyto informace jsou důvěrné.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Jak se jmenuješ?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Kde bydlíte?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaká je vaše adresa?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Jaké je vaše občanství?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Můj rodinný stav je ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
svobodný/á
Семейное положение
đã thành hôn
ženatý/vdaná
Семейное положение
ly thân
odděleni
Семейное положение
ly dị
rozvedený/rozvedená
Семейное положение
sống thử
žijící ve společné domácnosti
Семейное положение
kết hợp dân sự
v registrovaném partnerství
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
nesezdaní partneři
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
v domácím partnerství
Семейное положение
góa phụ
vdovec/vdova
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Máte děti?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Je registrace zpoplatněná?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Poplatky za pobyt v nemocnici
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Poplatky za konsultace se specialisty
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostické testy
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgické zákroky
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psychiatrická léčba
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Zubní ošetření
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Oční ošetření
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Musím změnit svou registrační značku?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
Teoretický test
Тип теста
Kì thi lái xe
Praktický test
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
adresu
Что бы вы хотели поменять
tên
jméno
Что бы вы хотели поменять
ảnh
fotografii
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
ztracený
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
ukradený
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
zničený
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Mám čistý trestní rejstřík.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Заявить о национальности супруг(и/а)