французский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Où votre [document] a été délivré ?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mon/ma [document] a été volé(e).
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Ces informations sont confidentielles.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Comment vous appelez-vous ?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Où résidez-vous ?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Où habitez-vous ?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Quelle est votre nationalité ?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ma situation matrimoniale est _____.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
célibataire
Семейное положение
đã thành hôn
Marié(e)
Семейное положение
ly thân
Séparé(e)
Семейное положение
ly dị
Divorcé(e)
Семейное положение
sống thử
en concubinage
Семейное положение
kết hợp dân sự
dans une union civile
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
en concubinage
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
en partenariat domestique
Семейное положение
góa phụ
veuf/veuve
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Vous avez des enfants ?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vous avez des personnes à charge ?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Je voudrais réunir ma famille.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Quels documents dois-je apporter ?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Je voudrais demander un permis de séjour.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Frais hospitaliers
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Frais de consultation d'un spécialiste
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Tests diagnostiques
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Opérations chirurgicales
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Traitement psychiatrique
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Soins dentaires
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Soins oculaires
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
le code
Тип теста
Kì thi lái xe
la conduite
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
mon adresse
Что бы вы хотели поменять
tên
mon nom
Что бы вы хотели поменять
ảnh
ma photo
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
perdu
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
volé
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
abîmé
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Je n'ai pas de casier judiciaire
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mon conjoint est [nationalité].
Заявить о национальности супруг(и/а)