румынский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Când a fost emis [documentul]?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Unde a fost emis [documentul]?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Când îți expiră ID-ul?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mi s-a furat [documentul].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Informația este confidențială.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Cum vă cheamă?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Unde locuiți?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Care este adresa dumneavoastră?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Ce cetățenie aveți?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Când ați ajuns în [țara]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Starea mea civilă este ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
Singur
Семейное положение
đã thành hôn
Căsătorit/ă
Семейное положение
ly thân
separat/ă
Семейное положение
ly dị
divorțat/ă
Семейное положение
sống thử
concobinaj
Семейное положение
kết hợp dân sự
într-o uniune civilă
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
necăsătorit/ă
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
partener/ă de viață
Семейное положение
góa phụ
văduv/ă
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Aveți copii?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Ce documente trebuie să aduc?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Există vreo taxă de înregistrare?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Taxe pentru spitalizare
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Onorarii ale medicilor specialiști
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Test de diagnosticare
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Intervenții chirurgicale
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Tratament psihiatric
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Tratamente dentare
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Tratamente oftalmologice
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
De ce solicitați o viză de intrare?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Cum îmi pot extinde viza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
testul teoretic
Тип теста
Kì thi lái xe
examenul practic
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
Adresa
Что бы вы хотели поменять
tên
nume
Что бы вы хотели поменять
ảnh
fotografia
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
pierdut
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
furat
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
distrus
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Nu am antecedente penale.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Partenerul meu este __________.
Заявить о национальности супруг(и/а)