португальский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
A informação é confidencial.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Qual é o seu nome?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Onde você mora?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Qual é o seu endereço?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Qual é a sua cidadania?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Quando você chegou em [país]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Meu estado civil é ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
solteiro(a)
Семейное положение
đã thành hôn
casado(a)
Семейное положение
ly thân
separado(a)
Семейное положение
ly dị
divorciado(a)
Семейное положение
sống thử
coabitação
Семейное положение
kết hợp dân sự
em uma união civil
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
companheiros/união estável
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
parceria doméstica
Семейное положение
góa phụ
viúvo(a)
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Você tem filhos?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Você tem dependentes morando com você?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Gostaria de reencontrar minha família.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Que documentos devo trazer?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Existem taxas de registro?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Estou aqui para o registro de domicílio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Preciso de seguro de saúde privado?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Taxas hospitalares
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Taxas de especialistas
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Testes de diagnóstico
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Procedimentos cirúrgicos
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Tratamento psiquiátrico
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Tratamentos dentários
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Tratamento oftalmológico
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Por que você está requisitando um visto?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Como posso extender meu visto?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Gostaria de registrar meu veículo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Gostaria de marcar minha __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
prova teórica
Тип теста
Kì thi lái xe
prova prática de direção
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
endereço
Что бы вы хотели поменять
tên
nome
Что бы вы хотели поменять
ảnh
foto
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
perdida
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
roubada
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
danificada
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Eu não tenho antecedentes criminais.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Заявить о национальности супруг(и/а)