польский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mój [dokument] został skradziony.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Składam podanie w imieniu _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Podane informacje są poufne.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mój stan cywilny: _____.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
kawaler/panna
Семейное положение
đã thành hôn
żonaty/zamężna
Семейное положение
ly thân
w separacji
Семейное положение
ly dị
rozwodnik/rozwódka
Семейное положение
sống thử
w konkubinacie
Семейное положение
kết hợp dân sự
w rejestrowanym związku partnerskim
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
w związku partnerskim
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Семейное положение
góa phụ
wdowiec/wdowa
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Opłaty za pobyt w szpitalu
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Badania diagnostyczne
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Zabiegi chirurgiczne
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Leczenie psychiatryczne
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Leczenie stomatologiczne
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Leczenie okulistyczne
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
egzamin teoretyczny
Тип теста
Kì thi lái xe
egzamin praktyczny
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
adres
Что бы вы хотели поменять
tên
nazwisko
Что бы вы хотели поменять
ảnh
zdjęcie
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
zgubienie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
kradzież (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
zniszczenie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Заявить о национальности супруг(и/а)