нидерландский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mijn [document] werd gestolen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Deze informatie is vertrouwelijk.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Wat is uw naam?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Waar woont u?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Wat is uw adres?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Wat is uw nationaliteit?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
alleenstaand
Семейное положение
đã thành hôn
gehuwd
Семейное положение
ly thân
uit elkaar
Семейное положение
ly dị
gescheiden
Семейное положение
sống thử
samenwonend
Семейное положение
kết hợp dân sự
geregistreerd partnerschap
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
ongetrouwde partners
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
in een relatie
Семейное положение
góa phụ
verweduwd
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Heeft u kinderen?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Welke documenten moet ik meenemen?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Zijn er registratiekosten?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Ziekenhuiskosten
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostische toets
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgische ingrepen
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psychiatrische behandeling
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Tandheelkundige behandelingen
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Oogzorg behandelingen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Waarom vraagt u een visum aan?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
theoretische test
Тип теста
Kì thi lái xe
rijexamen
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
mijn adres
Что бы вы хотели поменять
tên
mijn naam
Что бы вы хотели поменять
ảnh
mijn foto
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
verloren
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
gestolen
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
beschadigd
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Ik heb een blanco strafblad.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Заявить о национальности супруг(и/а)