немецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Wie heißen Sie?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Wo wohnen Sie?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Wie ist Ihre Adresse?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mein Familienstand ist_____.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
ledig
Семейное положение
đã thành hôn
verheiratet
Семейное положение
ly thân
getrennt
Семейное положение
ly dị
geschieden
Семейное положение
sống thử
zusammenlebend
Семейное положение
kết hợp dân sự
in einer eingetragenen Partnerschaft
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
unverheiratetes Paar
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
in einer Partnerschaft
Семейное положение
góa phụ
verwitwet
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Haben Sie Kinder?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Gibt es Anmeldegebühren?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Krankenhausgebühren
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Facharztkosten
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgische Eingriffe
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psychiatrische Behandlung
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Zahnbehandlungen
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Augenbehandlungen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
den Theorieteil
Тип теста
Kì thi lái xe
den praktischen Teil
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
die Adresse
Что бы вы хотели поменять
tên
den Namen
Что бы вы хотели поменять
ảnh
das Foto
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
verlorenen
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
gestohlenen
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
beschädigten
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Заявить о национальности супруг(и/а)