венгерский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Hol találom a ____űrlapot?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ellopták a [dokumentumomat].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Az információ bizalmas.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Hogy hívják?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Mikor és hol született?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Hol lakik?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Mi a címe?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Mi az állampolgársága?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Mikor érkezett [országba]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
A családi állapotom ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Семейное положение
đã thành hôn
házas
Семейное положение
ly thân
külön él a házastársától
Семейное положение
ly dị
elvált
Семейное положение
sống thử
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
kết hợp dân sự
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
góa phụ
özvegy
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Vannak gyermekei?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Élnek önnel eltartottak?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Szeretném egyesíteni a családomat.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Szeretnék regisztrálni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Van regisztrációs díj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Mit fedez a biztosítás?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Kórházi költségek
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Szakorvos
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnosztikai vizsgálatok
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Műtéti beavatkozás
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Pszichiátriai kezelés
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Fogorvosi kezelés
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Szemészeti kezelés
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Érvényes itt a jogosítványom?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
elméleti vizsga
Тип теста
Kì thi lái xe
gyakorlati vizsga
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
cím
Что бы вы хотели поменять
tên
név
Что бы вы хотели поменять
ảnh
fénykép
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Szeretném megújítani a jogosítványom
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
elveszett
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
ellopott
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
sérült
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Büntetlen előéletű vagyok.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Заявить о национальности супруг(и/а)