тайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Спросить, где найти форму
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Спросить, когда был выдан документ
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Спросить, где был выдан документ
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Спросить, когда истекает срок паспорта
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Спросить, какие документы нужно принести
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Заявить, что один из ваших документов был украден
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

What is your name?
คุณชื่ออะไร
Спросить чье-то имя
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Спросить чье-то место и дату рождения
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Спросить о чьем-то месте проживания
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Спросить чей-либо адрес
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Спросить о чьем-либо гражданстве
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Указать, каково ваше семейное положение
single
โสด
Семейное положение
married
แต่งงานแล้ว
Семейное положение
separated
แยกกันอยู่
Семейное положение
divorced
หย่าร้าง
Семейное положение
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Семейное положение
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Семейное положение
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Семейное положение
widowed
เป็นม่าย
Семейное положение
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
Спросить о наличии детей
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Спросить, какие документы нужно принести
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Спросить о страховом покрытии
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Пример страхового покрытия
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Пример страхового покрытия
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
Пример страхового покрытия
Surgical procedures
การผ่าตัด
Пример страхового покрытия
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Пример страхового покрытия
Dental treatments
การรักษาฟัน
Пример страхового покрытия
Eye care treatment
การรักษาตา
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете продлить визу
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Спросить, годны ли там ваши водительские права
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Подать заявку на временное водительское удостоверение
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Тип теста
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тип теста
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
address
ที่อยู่
Что бы вы хотели поменять
name
ชื่อ
Что бы вы хотели поменять
photo
ภาพถ่าย
Что бы вы хотели поменять
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
lost
สูญหาย
Проблема с водительским удостоверением
stolen
ถูกขโมย
Проблема с водительским удостоверением
damaged
ได้รับความเสียหาย
Проблема с водительским удостоверением
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Заявить, что у вас нет судимостей
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем языка
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Заявить о национальности супруг(и/а)