польский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Спросить, где найти форму
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, когда был выдан документ
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, где был выдан документ
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Спросить, какие документы нужно принести
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Заявить, что один из ваших документов был украден
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Спросить чье-то имя
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Спросить чье-то место и дату рождения
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Спросить о чьем-то месте проживания
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Спросить чей-либо адрес
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Спросить о чьем-либо гражданстве
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Указать, каково ваше семейное положение
single
kawaler/panna
Семейное положение
married
żonaty/zamężna
Семейное положение
separated
w separacji
Семейное положение
divorced
rozwodnik/rozwódka
Семейное положение
cohabiting
w konkubinacie
Семейное положение
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Семейное положение
unmarried partners
w związku partnerskim
Семейное положение
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Семейное положение
widowed
wdowiec/wdowa
Семейное положение
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Спросить о наличии детей
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Спросить, какие документы нужно принести
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить о страховом покрытии
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Пример страхового покрытия
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Пример страхового покрытия
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Пример страхового покрытия
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Пример страхового покрытия
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Пример страхового покрытия
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Пример страхового покрытия
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Спросить, как вы можете продлить визу
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theory test
egzamin teoretyczny
Тип теста
driving test
egzamin praktyczny
Тип теста
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
address
adres
Что бы вы хотели поменять
name
nazwisko
Что бы вы хотели поменять
photo
zdjęcie
Что бы вы хотели поменять
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Заявить, что у вас нет судимостей
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем языка
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Заявить о национальности супруг(и/а)