вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Where can I find the form for ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Спросить, где найти форму
When was your [document] issued?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Спросить, когда был выдан документ
Where was your [document] issued?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Спросить, где был выдан документ
When does your ID expire?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Could you help me fill out the form?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
What documents should I bring for __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Спросить, какие документы нужно принести
To apply for [document], you must provide at least_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
My [document] has been stolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Заявить, что один из ваших документов был украден
I am completing this application on behalf of _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
The information is confidential.
Thông tin này là bí mật
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Can you give me a receipt for this application?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

What is your name?
Bạn tên gì?
Спросить чье-то имя
Could you please tell me your place and date of birth?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Спросить чье-то место и дату рождения
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
Спросить о чьем-то месте проживания
What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Спросить чей-либо адрес
What is your citizenship?
Quốc tịch của bạn là gì?
Спросить о чьем-либо гражданстве
When did you arrive in [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Could you please show me your ID?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

My marital status is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Указать, каково ваше семейное положение
single
độc thân
Семейное положение
married
đã thành hôn
Семейное положение
separated
ly thân
Семейное положение
divorced
ly dị
Семейное положение
cohabiting
sống thử
Семейное положение
in a civil union
kết hợp dân sự
Семейное положение
unmarried partners
đối tác chưa kết hôn
Семейное положение
in a domestic partnership
hợp doanh gia thuộc
Семейное положение
widowed
góa phụ
Семейное положение
Do you have children?
Bạn có con chưa?
Спросить о наличии детей
Do you have dependents living with you?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
I would like to reunite with my family.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

I would like to register in the city.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
What documents shall I bring?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Спросить, какие документы нужно принести
Are there any registration fees?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
I am here for the domicile registration.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
I would like to apply for a good conduct certificate.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
I would like to apply for a residence permit.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Do I need private health insurance?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
What is covered by the health insurance?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Спросить о страховом покрытии
Hospital fees
Phí bệnh viện
Пример страхового покрытия
Specialists' fees
Phí chuyên gia
Пример страхового покрытия
Diagnostic tests
Xét nghiệm chẩn đoán
Пример страхового покрытия
Surgical procedures
Thủ tục phẫu thuật
Пример страхового покрытия
Psychiatric treatment
Điều trị tâm thần
Пример страхового покрытия
Dental treatments
Điều trị nha khoa
Пример страхового покрытия
Eye care treatment
Điều trị nhãn khoa
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Why are you requesting the entry visa?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Do I need a visa to visit [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
How can I extend my visa?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Спросить, как вы можете продлить визу
Why has my visa application been rejected?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Can I apply to become a permanent resident?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Do I have to change the license plate of my car?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
I would like to register my vehicle.
Tôi muốn đăng kí xe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is my driving licence valid here?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
I would like to apply for a provisional driving license.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Подать заявку на временное водительское удостоверение
I would like to book my __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theory test
Kì thi lý thuyết
Тип теста
driving test
Kì thi lái xe
Тип теста
I would like to change the ____________on my driving license.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
address
địa chỉ
Что бы вы хотели поменять
name
tên
Что бы вы хотели поменять
photo
ảnh
Что бы вы хотели поменять
I would like to add higher categories to my driving license.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
I would like to renew my driving license.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
I would like to replace a ___________ driving license.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
lost
mất
Проблема с водительским удостоверением
stolen
bị đánh cắp
Проблема с водительским удостоверением
damaged
bi hư hỏng
Проблема с водительским удостоверением
I would like to appeal my license suspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Where can I register for the [language] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
I have a clean criminal record.
Tôi không có tiền án tiền sự
Заявить, что у вас нет судимостей
I have the required level of [language].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Я обладаю требуемым уровнем языка
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
What are the fees for citizenship application?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Заявить о национальности супруг(и/а)