финский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
kuranta konto
käyttötili
Тип банковского счета
ŝparadoj konto
säästötili
Тип банковского счета
persona konto
henkilökohtainen tili
Тип банковского счета
kuna konto
yhteistili
Тип банковского счета
infana konto
lasten tili
Тип банковского счета
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Тип банковского счета
afera konto
liiketili
Тип банковского счета
studenta konto
tili opiskelijoille
Тип банковского счета
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Спросить информацию о кредитах
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Спросить информацию о процентной ставке
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Спросить информацию об ипотеке
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Тип страховки
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Тип страховки
viva asekuro
henkivakuutus
Тип страховки
sana asekuro
sairausvakuutus
Тип страховки
aŭtoasekuro
autovakuutus
Тип страховки
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Тип страховки
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Тип страховки
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Тип страховки
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Тип страховки
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Тип страховки
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Тип страховки
inundoasekuro
tulvavakuutus
Тип страховки
fajroasekuro
palovakuutus
Тип страховки
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Спросить, сколько стоит страховка